ประเภทของอุตสาหกรรมกีฬาของเกาหลีใต้

อุตสาหกรรมกีฬาของเกาหลีใต้ ในช่วงเดือนมกราคมปีพ.ศ. 2543 การจัดประเภทพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมการกีฬาได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยคำนึงถึงลักษณะของอุตสาหกรรมกีฬาของเกาหลีใต้และประกอบด้วย

สามหมวดหมู่ใหญ่,หมวดหมู่กลางและหมวดหมู่ย่อย ซึ่งการจัดประเภทนั้นก็เพื่อการให้ความสำคัญของกีฬาแต่ละประเภทอย่างเท่าเทียมในอุตสาหกรรมกีฬาของเกาหลีใต้นั่นเอง

และต่อมาในเดือนมิถุนายนปีพ.ศ. 2551 การจัดประเภทพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมการกีฬามีการจัดประเภทเพิ่มขึ้นเป็นครั้งที่สองและได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นเวอร์ชั่นที่แก้ไขแล้วของการจำแนกประเภทพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมการกีฬาในตอนแรกนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับการกำหนดในสถิติที่ได้รับการอนุมัติสิ่งต่างๆนุตสาหกรรมการกีฬาระดับประเทศ สำหรับเวอร์ชันที่ต่ออายุนี้ประกอบด้วย4หมวดใหญ่ 15 หมวดกลาง

และ 46 หมวดย่อย สำหรับสื่อกีฬาทางด้านธุรกิจกีฬานั้นก็มีการกระจายเสียงรวมทั้งธุรกิจหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวกับกีฬาด้วยด้วยก็ถูกเพิ่มเป็นหมวดหมู่ขนาดเล็กเพื่อสะท้อนสภาพปัจจุบันของอุตสาหกรรมกีฬาเพื่อให้ภายนอกนั้นได้มราบและเห็นถึงผลการปฎิบัติการในวงการอุตสาหกรรมกีฬาด้วย

และต่อมาไม่นานในช่วงเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2555 การจัดประเภทพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมการกีฬาก็ได้รับการแก้ไขอีกครั้ง ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการนำการจัดประเภทพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมการกีฬาในครั้งที่3มาใช้ตั้งแต่การสำรวจในปี 2555

เกี่ยวกับสถานะที่แท้จริงของอุตสาหกรรมกีฬาของเกาหลีใต้ เวอร์ชันล่าสุดนี้ประกอบด้วย 3หมวดหมู่ใหญ่, 7หมวดหมู่กลางและ 20 หมวดเล็ก และยังมี 65 หมวดเล็กที่สุดด้วย 

ทั้งนี้หมวดหมู่ใหญ่จะได้แก่ ธุรกิจสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา สินค้ากีฬาที่เกี่ยวข้องและธุรกิจบริการด้านกีฬา ธุรกิจสถานกีฬาโดยมีการแบ่งออกเป็น ธุรกิจสถานกีฬาหรือสถานที่ในการเล่นและฝึกซ้อมและธุรกิจก่อสร้างสถานกีฬายังมีธุรกิจเครื่องกีฬาแบ่งออกเป็น ธุรกิจผลิตสินค้าเกี่ยวกับการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา ธุรกิจจำหน่าย

และให้เช่าสินค้าเกี่ยวกับการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา ธุรกิจบริการกีฬา แบ่งออกเป็น ธุรกิจบริการจัดการแข่งขันกีฬา ธุรกิจบริการข้อมูลด้านกีฬา ธุรกิจสถานศึกษาด้านกีฬา และธุรกิจบริการด้านกีฬาอื่นๆที่จะสามารถมาสร้างเป็นธุรกิจและต่อยอดในวงการกีฬาได้

และเกี่ยวกับการสำรวจสถานะของอุตสาหกรรมกีฬาของเกาหลีใต้ ข้อมูลจนถึงปี 2008 ไม่ได้ถูกสำรวจและจัดทำอย่างเป็นทางการตามการกำหนดให้เป็นสถิติที่ได้รับอนุมัติระดับประเทศ แต่ผลิตขึ้นเพื่อยกระดับการตัดสินใจเชิงนโยบายในกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนในด้านต่างๆ สำนักงานรับผิดชอบหลักในอุตสาหกรรมกีฬา 

เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับ สภาพที่แท้จริงของอุตสาหกรรมกีฬาของเกาหลีใต้ ถึงแม้ว่าประเภทอุตสาหกรรมนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายเวอร์ชั่นก็ตามแต่ในการเปลี่ยนแปลงนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการกระตุ้นของอุตสาหกรรมกีฬาของเกาหลีใต้จากขนาดเล็กให้มีการขยายไปในทิศทางที่ดีและมีอุตสาหกรรมในการรองรับกีฬาที่ใหญ่มากขึ้น

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย    แทงบอลออนไลน์